Thân chào

Quý vị ghé qua trang này hẳn có một chút ưu tư về hiện tình đất nước, dĩ nhiên là Việt Nam. Chúng tôi có lẽ cũng giống như quý vị, đang đi tìm một phương cách đấu tranh để lấy lại công bằng, nhân phẩm cho người dân Việt Nam. Một nguyên tắc công bằng mà ai cũngn phải công nhận là mọi người đều bình đẳng. Từ nguyên tắc này dẫn tới nhiều hệ quả về các quyền làm người. Đối với quyền chính trị thì không ai có quyền cai trị trừ phi được người bị trị trao cho cái quyền đó. Điều này dẫn tới thể chế dân chủ và sẽ dẫn tới việc tạo dựng công bằng cho xã hội.

Ngày nay, một phương pháp hay nhất để phá bỏ độc tài là đấu tranh bất bạo động. Một khi phong trào đấu tranh bắt đầu thì độc tài cộng sản bắt buộc sẽ dần dần lui bước.

Chúng ta nhất quyết và tin tưởng như thế, phải không?

%d bloggers like this: